แทรกวิดีโอ Mp4


แบบเล่นอัตโนมัติ
<video width="720" height="405" autoplay controls>
<source src="http://video.mp4" type="video/mp4">
<source src="" type="video/ogg">
<source src="" type="video/webm">
Your browser does not support the video tag or the file format of this video. <a href="http://www.webestools.com/">http://www.webestools.com/</a>
</video>แบบเล่นอัตโนมัติ และไม่มีตัวควบคุม
 <video width="200" height="180" autoplay>
<source src="http://video.mp4" type="video/mp4">
<source src="" type="video/ogg">
<source src="" type="video/webm">
Your browser does not support the video tag or the file format of this video. <a href="http://www.webestools.com/">http://www.webestools.com/</a>
</video>Comments